सिविल हिन्दी ५ - भाग - 195 (Civil Hindi 5 - Part - 195)
पर्यायवाची शब्द

Posted on September 9th, 2019 | Create PDF File

hlhiuj

पर्यायवाची शब्द

 

 

(अ) अन्वेषण - गवेषण, खोज, जाँच, शोध, अनुसन्धान         

 

(ब) आश्रय - अवलम्ब, भरोसा, सहारा, आधार, आश्रय           

 

(स) ईक्षिका - आँख, दृष्टि, निगाह, चक्षु, नेत्र        

 

(द) ऐक्य - एकत्व, मेल, एका, एकता             

 

(य) औड - आर्द्र, गीला, नम, भीगा